Uitvoeringsovereenkomst administratieve dienstverlening

De besloten vennootschap Benefina B.V., statutair gevestigd te Den Haag (2495 AA), hierna te noemen “opdrachtnemer” en de persoon genoemd in dit formulier, die vanuit zijn of haar functie gemachtigd is te handelen namens het bedrijf genoemd in dit formulier, verder te noemen "opdrachtgever", zijn overeengekomen dat:

Op basis van de door u te verstrekken gegevens zullen wij de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

Onze werkzaamheden bestaan, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Een globale samenvatting van de overeengekomen werkzaamheden:

Boekhouding

  • - wij dienen uw aangifte omzetbelasting in (indien van toepassing)
  • - wij verwerken de door u aangeleverde administratie in uw boekhouding 
  • - wij stellen jaarlijks (of maximaal tweemaal per jaar) de balans en de winst-en-verliesrekening op ten behoeve van de jaarrekening

Verantwoordelijkheden

Wettelijk bent u verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan ons ter beschikking gestelde informatie. U bent verantwoordelijk voor:

  • - de inrichting van een geordende administratie
  • - maatregelen van interne controle (indien van toepassing)
  • - de keuze en het toepassen van juiste waarderingsgrondslagen

Wij vertrouwen op uw medewerking en gaan ervan uit dat u de administratie, documentatie, de vastleggingen en overige informatie die voor de samenstelling van de boekhouding nodig zijn, aan ons aanlevert. De balans en winst- en verliesrekening en de toelichting daarop wordt opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving.

    

Een mutatie is een inkomende factuur, uitgaande factuur of een kas-/banktransactie (heeft u een winkel met een kassa, dan is de dagopbrengst 1 mutatie). Telt u hier het aantal van uw inkomende en uitgaande facturen en het aantal banktransacties bij elkaar op. 

Met het verzenden gaat u een overeenkomst aan! Klik alleen op verzenden als u volledig akkoord gaat. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze medewerkers op 084-8686838. 

De overeenkomst is per direct opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging kan zowel schriftelijk als per e-mail. Bij het overschrijden van het aantal mutaties in uw pakket wordt het maandtarief aangepast naar het correcte boekhoudpakket. 

Bekijk hier onze prijslijst voor de boekhoudpakketten, salarisadministratie en onze overige dienstverlening.